Biz Kimiz?

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD)

Derneğimiz; özel güvenlik sektörünün doğru çalışma ilkelerini ve asgari standartlarını oluşturmayı amaç edinen özel güvenlik şirketleri tarafından 25 Ekim 1994 tarihinde İstanbul’da Güvenlik Sistemleri ve Gözetim Organizasyon Derneği ismi ile kurulmuştur. GÜSOD özel güvenlik sektöründeki ilk ve öncü bir sivil toplum kuruluşudur.

Derneğimizin ismi 24 Nisan 2005 Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) olarak değiştirilmiştir.

Derneğimiz, özel güvenlik sektöründe yaşanan zorluklardan, gördükleri eksikliklerden yola çıkarak ve yurt dışındaki örnekleri de inceleyerek uzman hukukçularla birlikte İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün liderliğinde 2004 yılında “ 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili Yönetmeliği ” in T.B.M.M de yasalaşması konusunda aktif çalışmalar yaparak sürece destek verdi.

GÜSOD, ülkemizin Avrupa Birliğine üyelik süreci devam ederken; 2000 yılında, CoESS Avrupa Güvenlik Hizmetleri Konfederasyonu (Confederation of European Security Services) asli üyesi oldu ve Konfederasyon nezdinde liman güvenliği (maritime security) çalışma komitesinin kuruluşunda öncü rol üstlenerek bu komitede ilk başkanlık görevini de yerine getirdi.
Misyonumuz

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği;  insan hakları evrensel ilkelerine, düşünce ve inanç özgürlüklerine saygılı, laik hukuk devletine, katılımcı demokrasi anlayışına, liberal ekonomiye, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kuralları ile sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşması kapsamında, Atatürk’ün öngördüğü hedef ve ilkeler doğrultusunda, Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması amacına uygun olarak “Türkiye Özel Güvenlik Sektörü ve Özel Güvenlik Hizmetleri” nin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar.

Vizyonumuz
  • Özel güvenlik sektörünün tüm alt alanları ile birlikte standartlarının oluşturulması,
  • Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalara paralel hareket ederek iş birliği sürecinin etkin kılınması için çalışmalarda bulunulması,
  • Kamu ile olan ilişkilerde işbirliğini tesis ederek “Kamu Güvenliği” ni ortak paydaya alarak yeni yaklaşımların ortaya konulması,
  • Eğitim konularında yeniden yapılandırma ihtiyaçları ve bu kapsamda özel güvenliğin alt alanlarında uzmanlaşmaya yönelik eğitim modellerinin geliştirilmesi,
  • Var olan yasa ve yönetmeliğin günümüz şartlarına uygun olarak revize edilme çalışmalarına destek sağlanması,
  • Özel güvenlik görevlilerinin haklarının korunması paralelinde memnuniyetlerinin sağlanması konusunda yapılacak çalışmaların desteklenmesi,
  • Emniyet Genel Müdürlüğü, diğer kamu ve kuruluşları, üniversiteler ve bu alandaki diğer sivil toplum örgütleri ile uyumlu ve koordineli çalışmaların gerçekleştirilmesi,
  • Sektörde faaliyet gösteren tarafların mümkün olduğunca birlik ve beraberlik halinde hareket etmelerinin sağlanması konusunda birleştirici çalışmaların yapılması,
  • “Özel Güvenlik Sektörü” nün denetiminde sivil toplum kuruluşlarının görev alması konusunda öncü rol üstlenilmesi ve bu bağlamda “Sektör Etik Kuralları” nın tüm taraflarca benimsenmesi,
  • Konularının desteklenmesine yönelik olarak bu alanda etkin bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

Vizyonumuz ve misyonumuza uyumlu olarak; METPROM Liman Güvenlik Görevlisi Eğitim/Sertifika Programını online olarak sizlere gururla sunuyoruz.